Postitoimiverkosto kannattaa säilyttää

IMG_2440

Postilakia on uudistettu Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti lujalla kädellä viime vuosien aikana. Uudistamisen ensimmäisessä osassa siirryttiin valtioneuvoston myöntämistä postitoimiluvista ilmoituksenvaraiseen postitoimintaan ja laki on vahvistettu kesäkuussa 2016. Postilain uudistamisen toisessa vaiheessa tarkoituksena on poistaa vanhentunutta ja toimijoiden liiketoimintaa haittaavaa sääntelyä hallitusohjelman normien purun mukaisesti. Lainsäädännön on tarkoitus pääosin tulla voimaan loppukesällä 2017.

Jo aikaisempina vuosina on Posti Oy lopettanut maaseudulta kaikki omat postitoimipaikat. Näitä on korvattu asiamiesposteilla, joita voi olla paikallisen tilanteen mukaan erilaisia esimerkiksi lähikaupan, kioskin, kukkakaupan pankin, kunnan viraston tai jonkin muun toiminnan yhteydessä. Posti maksaa asiamiehille korvauksen, jota monet toimijat ovat kuitenkin pitäneet riittämättömänä aiheutuneeseen työhön ja riittävän toimitilan varaamiseen nähden.

Postilain toisenkin vaiheen muutokset ovat postin saatavuuden kannalta merkittäviä ja heijastuvat siten laajemminkin maaseudun lähipalveluihin.  Kuntaliitoksissa laajenevan kunnan laitamilla olevat kylät ovat jääneet ilman postitoimipaikkaa ja etäisyydet lähimpään toimipaikkaan ovat kasvaneet kymmeniin kilometriin varsinkin harvaan asutulla maaseudulla. Ilmiönä on ollut myös, että jotkut toimijat pitävät palvelun, mutta eivät hoida sitä asiakaslähtöisesti.

Perusperiaatteena on, että jokaisessa kunnassa tulisi olla vähintään yksi Postin oma postitoimipaikka. Posti on luonteeltaan sellainen peruspalvelu, jonka kaikki palvelut yhteiskunnan tulisi taata kohtuullisella etäisyydellä ja hinnalla.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksesta ja sen taustamuistiosta ei selviä miten tarkat prosentti- ja kilometripohjaiset säännökset käytännössä muutetaan ns. joustavampaan muotoon. Muistiossa kyllä todetaan, että käsillä oleva asetusmuutos toisi yleispalvelun tarjoavalle säästöjä tiukkojen prosentti- ja kilometripohjaisten vaatimusten poistuessa ja mahdollistaisi palvelupisteiden joustavamman sijoittamisen. Käytännössä tämä siis harventaisi palveluverkkoja ja pidentäisi asiointimatkoja- ja aikaa sekä lisäisi asiointikustannuksia.

Muutosesitys ei ole kannatettava ja toteutuessaan heikentää merkittävästi postitoimiverkostoa eikä ole siten asiakkaille ja yritystoiminnalle kohtuullista. Esityksessä on otettava huomioon yleispalvelun saatavuus kohtuullisen matkan päästä vakituisesta asunnosta. Toimipisteverkoston sijaintia ja matkaa määriteltäessä olisi otettava huomioon alueen väestötiheyden ja pinta-alan lisäksi myös asiointimatkaan käytettävä aika kilometripohjaisten vaatimusten lisäksi.

ristomatti.niemi@kylatoiminta.fi

Mainokset

YKSITYISTIET KUNTOON – RAHOITUS JÄRJESTETTÄVÄ

Harvaan asutuilla seuduilla matkojen sujuvuuteen ja turvallisuuteen vaikuttaa eniten teiden kunto ja liikenneolojen laatu. Suomen koko tieverkko on noin 454 000 kilometriä. Maanteiden osuus on 78 000 kilometriä ja kuntien katuverkkoa 29 000 kilometriä Yksityis- ja metsäautoteiden osuus on 350 000 kilometriä, joiden vaikutuspiirissä on suunnilleen miljoona suomalaista. Pientiestö koostuu ennen kaikkea tiekuntien ja tieosakkaiden vastuulla olevista yksityistiestä – asutuista teistä, metsäteistä ja kiinteistöjen omistamista. Harvaan asutulla maaseudulla suurin osa yksityisteistä on myös yleiskäytössä.

Kunnossa oleva tieliikenneverkko on sekä kansallisesti että erityisesti harvaan asutulla maaseudulla maaseutuasumisen ja työnteon näkökulmasta elinehto. On tärkeätä, että tieliikenneverkko on liikennöitävässä kunnossa, myös yksityisteillä. Liikenneverkkoa hyödyntävät maaseutuasukkaiden lisäksi vapaa-ajanasukkaat, maaseutuyritykset, maa- ja metsätalous sekä yhä enemmässä määrin matkailu.

Puunhakkuun ja metsistä saatavan uusiutuvan energian käytön lisääntyminen rasittaa alempaa tieverkkoa, kun korjuukalustoa siirretään ja metsähaketta kuljetetaan käyttövarastoihin. Teiden ympärivuotinen käytettävyys on entistä tärkeäpää. Sekä alemman maantieverkon että metsäteiden ja muiden yksityisteiden kuntoa on parannettava kestämään raskaitta kuljetuksia myös syys- ja kelirikon aikana.

Paikalalliset tiehankkeet jäävät usein suurempien ja käyttäjämääriltään merkittävimpien teiden korjaustoimien jalkoihin. Harvaan asutulla maaseudulla tarvitaan saavutettavuuden ja infrastruktuurin parantamista. Harvaan asutun maaseudun vahvuutena on hyvä olemassa oleva infrastruktuuri, joka on kuitenkin hoidon puutteessa pahasti rappeutumassa.

Yksityistielain muutosesitykset

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että yksityistielaki uudistetaan tieoikeuden määritelmää laajentamalla ja tiekunta voisi antaa luvan mm. johtojen sijoittamiseen yksityistien alueelle. Luonnoksessa tieoikeus perustettaisiin kulkuoikeuden lisäksi myös sähkö- ja viestintäjohtojen ja muiden tien vaikutuspiirin kiinteistöjen käyttöä palvelevien rakenteiden sijoittamista varten.

Jatkossa ulkopuolisten tienkäyttö olisi lähtökohtaisesti myös luvanvaraista ja tällaisesta käytöstä voitaisiin periä maksu. Lupaa ei kuitenkaan tarvittaisi sellaiseen satunnaiseen toimintaan, joka ei selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia. Jokamiehen oikeuksiin ei lakiuudistuksen yhteydessä kuitenkaan puututa.

Ministeriön käsityksen mukaan, esitettävällä lailla selkiytettäisiin eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon sekä rahoituksen suhteen. Uudistuksen myötä kuntien tielautakunnat lakkautettaisiin ja niiden tehtävät siirrettäisiin Maanmittauslaitokselle, maaoikeuteen sekä valtion lupa- ja valvontavirastoon.

Lakiesityksen taloudelliset vaikutukset ja uusia avauksia

On todettava, että lakiehdotuksen vaikutukset ovat yksityisteiden ylläpidon kannalta merkittävät. Suurin muutos koskee kustannuksia, kuten sekä tietoimituksia että mahdollisia valituksia ja tiekuntien yhdistämisiä. Nämä tulevat maanomistajille aiempaa kalliimmiksi ja kohtuuttomiksi, jollei liikenne- ja viestintäministeriön esitystä yksityistielaiksi tältä osin muuteta.

Esityksessä muuttuisi tieoikeuden määritelmä siten, että tiekunta voisi päättää ilman maanomistajan lupaa kaivaa tiealueella sähkö- tai valokaapelin tien sisään. Suomen Kylätoiminta ry vastustaa tätä esitystä. Tämän lisäksi tiekunnalle esitetään oikeutta kaataa turvallisuutta vaarantava puu tiealueen ulkopuolelta ilman maanomistajan lupaa. Ehdotus voi johtaa kiistanalaisiin ratkaisuihin, mikä ei ole kenenkään edun mukaista

Lakiesityksessä kuntien tielautakunnat (n. 300 kpl.) ehdotetaan lakkauttaviksi, eikä tilalle esitetä vastaavaa. Suomen Kylätoiminta ry katsoo, että aikaisempien tielautakuntien tilalle olisi perustettava maakuntien tielautakunnat tai maakuntahallintoon maaseutulautakunnat (18 kpl.), joille entisten tielautakuntien tehtävät siirretään. Maakunnallinen tielautakunta olisi tieasioiden käsittelyyn joustava toimintatapa, kun siinä on mukana luottamusmiesten lisäksi myös alan ammattilaisia.

Yksityisteille on viime vuosina luotu uudenlaisia yhteistyö- ja isännöintitoimintatapoja. Näihin tavoitteisiin tähtäävä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (nyk. Maaseutupolitiikan neuvosto) yhdessä Suomen Tieyhdistyksen ja kylien kanssa käynnistämä tieisännöintitoimintaa olisi tärkeää ja jatkaa ja antaa sille tarvittavat resurssit. Tavoitteena on kyläisännöitsijä, joka voisi vastata tienpidon, vesihuoltoon, jätehuoltoon tai jopa liikennepalveluihin liittyvistä tehtävistä kylällä.

Yksityisteiden valtionapu

Valtion yksityisteiden kunnossapitomäärärahat ovat laskeneet. Monet kunnat tukevat yksityisteiden kunnossapitoa. mutta supistuvan kuntatalouden myötä kuntien tukemismahdollisuudet ovat heikentyneet. Yhdysteillä pystytään tyydyttävään hoitotasoon, mutta ylläpitoinvestointeihin määrärahoja on riittämättömästi. Yksityistieverkon ylläpidossa on jouduttu tinkimään kalleimmista ja samalla tärkeimmistä tienpitotoimenpiteistä, kuten ojien ja rumpujen kunnostuksesta. On vaara, että yksityisteiden kunto heikkenee vähitellen ilman tarvittavia resursseja.

Alemman tason tiestön kunnon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi osoitetut valtion määrärahat yksityisteille eivät ole tarvetta vastaavalla tasolla. Koko maata koskeva yksityisteiden valtionapu on vaihdellut viime vuosina 12-14 miljoonaan euroon ja oli parhaimmillaan 23 miljoonaa euroa kaudella 2009 – 2011.Tämä rahoitus on riittänyt vain akuuttien peruskorjausten avustamiseen. Normaaliin vuotuiseen hoitotyön avustamiseen rahoitus ei riitä ja sitä olisi nostettava.

Maaseutuvaikutukset

Lakiesityksessä ei tarkastella muutoksen vaikutuksia esim. maaseutuasumisen, matkailun tai maaseutuelinkeinojen näkökulmasta. Kustannusten kasvun vaikutuksia kylien asukkaiden arkielämään ei tuoda tarpeeksi hyvin esiin.

Yksityistielain muuttamisesta olisi laadittava maaseutuvaikutusten arviointi. Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) on valmistellut työkalupakin maaseutuvaikutusten arvioimiseksi. Maaseudun kannalta keskeiset huomioonotettavat asiakokonaisuudet on koottu tarkistuslistaan, joka auttaa päättäjiä hahmottamaan, millaisia vaikutuksia merkittävillä ohjelmilla, lakien ja asetusten muutoksilla ja muilla suunnitelmilla voi olla maaseudulle. Nyt vireillä olevan yksityistielain muuttamisen maaseutuvaikutusten arvioinnin voisi valmistella Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristössä, jonka jäseninä ovat myös liikenne- ja viestintäministeriön edustajia ja vastuuvirkamiehiä.

ristomatti.niemi@kylatoiminta.fi

Saaristoliikenne turvattava

dsc_0495

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee Liikenneviraston ja ELY-keskusten kanssa saariston liikennepalvelujen muuttamista ja ottanut erityistarkastelun kohteeksi saariston yhteysliikenteen. Suurin muutos koskee liikennemaksuja, joita alettaisiin periä nykyisen maksuttomuuden sijaan. Ministeriön taustamuistion näkemys on, ettei saariston kulkuyhteyksiä voida turvata ilman markkinaehtoisia palveluja. Uusia markkinaehtoisia liikennepalveluja ei ministeriön mukaan ole voinut kehittyä, koska saariston yhteysliikenne on maksutonta kaikille käyttäjille.

Ministeriö on toimittanut lausuntokierrokselle kaksi asetusta, joissa määritellään maksullisuutta. Maksut tulisivat voimaan hyvin nopealla aikataululla jo 1.4.2017 kokeilun ajaksi ja maksullisuus jatkuisi aina vuoden 2018 loppuun asti. Yhteysliikennettä käyttää kokeilualueen saariston runsaan 500 vakituisen asukkaan lisäksi lukuisa joukko vapaa-ajan asukkaita ja matkailijoita. Tällä hetkellä saariston yhteysliikenteen kustannus vuositasolla on 17,5 milj. euroa. Ministeriö arvioi, että maksullisuuteen siirtyminen alentaisi valtion kustannuksia arviolta 4 milj. euroa. Kustannussäästöjen toteutuminen on hyvin haasteellista, koska maksullisuuteen siirtyminen vähentää samanaikaisesti käyttäjien määrää.

On todettava, että asetusluonnosten muutokset ovat saariston liikenne- ja kuljetuspalveluiden saatavuuden kannalta merkittävät. Maksullisuuteen siirtyminen on laaja liikennepoliittinen periaateasia, se koskee useita eri hallinnonaloja, sitä olisi valmisteltava laaja-alaisesti ja poikkihallinnollisesti. Lisäksi valmistelussa olisi arvioitava muutosten maaseutuvaikutukset tarkasti.

Saaristolaki pyrkii turvaamaan saariston vakinaisille asukkaille maksuttomat tai kohtuuhintaiset ja tarpeelliset asumisen, toimeentulon hankkimiseen ja välttämättömien palvelujen hankintaan liittyvät liikenne- ja kuljetuspalvelut. Nyt esitetyt asetusmuutokset eivät ole linjassa saaristolain hengen kanssa. Saariston asukkailla ei aina ole mahdollisuutta hankkia yritysten tuottamia palveluja vaikeiden kulkuyhteyksien ja pitkien välimatkojen vuoksi, eivätkä markkinaehtoiset ratkaisut ole edes aina toimivia saaristoalueilla.

Hallitusohjelma on painottanut Suomen saariston matkailupotentiaalia ja samanaikaisesti suunnitellaan korkeita maksuja saaristossa liikkumiselle. On vaara, että nyt suunniteltu parin vuoden maksukokeilu tyhjentää saaristoalueet asukkaista niin, että lopputuloksena saariston tulevaisuus on hävitetty seuraaviksi 20 vuodeksi.

Maksullisuuden kohdalla on nyt otettu uudenlainen näkökulma yhteysaluksiin. Yhteysaluksien maksuttomuuden taustalla on se, että ne on rinnastettu tähän asti tiehen. Nyt näiden maksujen myötä rinnastus onkin joukko- ja muu liikenne. Tämä on iso periaatteellinen muutos. Samalla muutoksesta ja tulkinnasta voi tulla ennakkotapaus, mikä voi johtaa siihen, että myös muita samanaikaisesti maksuttomina olevia valtion tuottamia palveluja ruvetaankin kohtelemaan maksullisina. Tämä voi johtaa hallitsemattomaan tilanteeseen ja alueelliseen epätasa-arvoon.

Saariston ja harvaan asutun maaseudun näkökulmasta on oleellista, etteivät suunnitteilla olevat muutokset kohtuuttomasta heikennä saariston kuljetusyhteyksiä, työmatkaliikennettä ja saaristomatkailua ja näin vaikeuteta saaristoasumista ja sen yritystoimintaa. Maksullisuuteen siirtyminen ei maaseutuasumisen näkökulmasta ole kohtuullista eikä ymmärrettävää. Muutosesitysten toteutuessa, nämä vaikeuttaisivat liikkumista ja asiointia saaristossa merkittävästi.

On selvä tosiasia, että yhteysalukset ovat saaristossa pitkän aikaa vuotta ainoa mahdollinen kulkuväline. Esimerkiksi viime talvena Turun saaristossa oli peräti neljän kuukauden ajanjakso, jolloin saariin ei päässyt muulla kuin yhteysaluksella.

Luonnoksessa esitetyt kuljetusmaksut ovat korkeita, kun lähtötilanteena on tämän hetkinen yhteysalusten käytön maksuttomuus. Esimerkkejä luonnoksen maksutaulusta ovat: traktori 35 €, henkilöauto 35 €, raskas liikenne lähtömaksu 100 € + 5 € tn ja kuorma-auto alle 10 m 100 €, sekä henkilökuljetusmaksu aikuiselle 10 – 15 €. Kustannusvaikutuksia voidaan kuvailla seuraavan esimerkin kautta: Jos Rymättylän ulkosaaristossa asuva nelihenkisen perheen molemmat vanhemmat käyvät mantereella päivätöissä ja lapset ovat päiväkodissa, on perheen yhteenlaskettu päivittäinen kuljetusmaksu 110 euroa, eli lähes 2500 euroa kuukaudessa. Tämä ei ole muistiossa mainittu kohtuullinen kuljetusmaksu, vaan toteutuessaan estäisi käytännössä täydellisesti mahdollisuuden käydä töissä saaristosta käsin.

Perusperiaatteena on oltava saariston yhteysliikenteen maksuttomuus niin vakituisille asukkaille kuin vapaa-ajanasukkaille. Saariston yhteysliikenne on luonteeltaan sellainen peruspalvelu, jonka yhteiskunnan tulisi taata maksuttomasti ja riittävän tiheillä vuoroväleillä.

Risto Matti Niemi

Kylät ja korttelit maakuntauudistuksessa!

dsc_0088

Maakunta- ja SOTE-uudistuksessa tavoitellaan palveluiden parempaa saatavuutta. Maakuntauudistus johtaa kuntakoon suurentumiseen ja palvelujen kokoamiseen nykyistä suurempiin yksiköihin. Kokemus on osoittanut, että kuntaliitokset keskittävät palveluja ja kansalaisten on sopeuduttava piteneviin asiointimatkoihin.

Maaseudun asukkaat kärsivät etenkin niissä kuntaliitoksissa, joissa laajat maaseutualueet muodostavat uuden suurkunnan keskuskaupungin kanssa. Maakuntauudistuksen myötä kylät ja korttelit joutuvat enemmän vastaamaan lähipalvelujen toteuttamisesta. Näistä haasteista selvitään paikallisen suunnitelmallisen kehittämistyön avulla sekä toteuttamalla uusia toimintamalleja, työtapoja, verkostoyhteistyötä ja uusia palvelutuotteita. Palvelut on edelleen mahdollista turvata lähellä palvelujen tarvitsijoita.

Suurenevissa kunnissa on suunnitteilla aluefoorumeita, jotta kuntien osa-alueiden asiat tulisivat huomioon otetuiksi kunnan päätöksenteossa. Ne ovat käytännössä kuulemis- ja lausunnonantoelimiä. Maakuntauudistuksessa kuntien toiminnallinen suunnittelu on syytä tehdä kylä- ja kortteliperusteisesti. Monet kirkonkylät tulevat tavallisten kylien joukkoon tässä suunnittelutyössä.

Palvelujen järjestämisessä tarvitaan entistä enemmän julkisen vallan, yritystoiminnan ja kansalaistoimijoiden yhteistyötä sekä työn jakoa. Maakuntauudistuksessa tarvitaan työmuotoja, joissa paikallistoimijat saavat äänensä kuuluviin ja kunta sekä paikalliset vastuunkantajat voivat sopia tehtäväjaosto. Tällainen on mm. kunnan kylien ja kortteleiden yhteistyöelin, kylä- ja korttelilautakunta, joka toimisi myös kunnan kumppanina.

On tärkeää, että paikallisten toimijoiden itse laatimat kylä- ja kaupunginosasuun-nitelmat kytketään osaksi kunnan budjetti- ja kaavoitusprosessia. Tavoitteena on järjestely, jossa osamaakuntien ja suurentuneiden kuntien budjeteista ”alueellistetaan” asukkaiden suunnitelmien kautta. Tätä varten on irrotettava maakunnan budjetista resursseja kylä- ja korttelikohtaiseen kehittämistyöhön. Määrärahoista päättäisi maakuntakunnanhallitus maakuntavaltuuston määrittelemien periaatteiden ja linjausten mukaisesti.

Kylien ja kortteiden vastuulle siirrettäisiin esimerkiksi fyysiseen maankäyttösuunnitteluun ja erilaisiin lähipalveluihin liittyviä tehtäviä, kuten lasten iltapäivähoito, leikkipuistotoiminta ja nuorten kuvataidetoiminta. Kylien ja kaupun-ginosien budjetit ja kolmen seuraavan vuoden yleissuunnitelmat hyväksyttäisiin vuosittain maakuntavaltuuston budjettikokouksessa perustuen kylä- ja korttelilautakunnan kanssa käytyihin neuvotteluihin. Edellä kuvattu menettelytapa vahvistaisi lähidemokratiaa ja toisi asukkaiden äänen vahvemmin esille ja edistäisi siten paikallista oma-aloitteisuutta ja vastuunkantoa yhteisistä asioista.

Risto Matti Niemi

Postipalvelut maaseudulla turvattava

dsc_0444

Postilain toisen vaiheen muutokset ovat maaseudun lähipalvelujen ja postin saatavuuden kannalta merkittävät. Kylien ja erityisesti harvaan asutun maaseudun näkökulmasta on oleellista, etteivät suunnitteilla olevat muutokset kohtuuttomasta heikennä postipalveluja maaseudulla ja näin vaikeuteta maaseutuasumista ja maaseudun yritystoimintaa.

Jo aikaisempina vuosina on Posti Oy lopettanut maaseudulta kaikki omat postitoimipaikat. Näitä on korvattu asiamiesposteilla, joita voi olla paikallisen tilanteen mukaan erilaisia esimerkiksi lähikaupan, kioskin, pankin, kunnan viraston tai jonkin muun toiminnan yhteydessä. Hyvä näin. Posti maksaa asiamiehille korvauksen, jota monet toimijat ovat pitäneet riittämättömänä aiheutuneeseen työhön ja riittävän toimitilan varaamiseen nähden.

Osin edellä mainituista syistä meneillään olevan kuntaliitosten laajenevan kunnan laitamilla oleva kylä on jäänyt ilman postitoimipaikkaa ja etäisyydet lähimpään toimipaikkaan ovat kasvaneet kymmeniin kilometriin varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Ilmiönä on ollut myös, että jotkut toimijat pitävät palvelun, mutta eivät hoida sitä kunnolla. Posti Oy ja viime kädessä valtio vastaavat asiamiesposti toiminnan laadusta ja riittävästä korvauksesta postin hoitajalle.

Periaatteena tulisi olla, että jokaisessa kunnassa tulisi olla vähintään yksi Postin oma postitoimipaikka. Posti on luonteeltaan sellainen peruspalvelu, jonka kaikki palvelut yhteiskunnan tulisi taata kohtuullisella etäisyydellä ja hinnalla. Ei riitä, että kirjeet ja lehdet kannetaan lähelle kotia kaksi-kolme kertaa viikossa.

Postilain muutokset

Maaseutuasumisen näkökulmasta muutosesityksiä postilakiin on paljon ja toteutuessaan nämä kaventaisivat postin tähänastisia palveluja maaseudulla. Muutokset ovat ymmärrettäviä, mutta edellyttäisivät vaihtoehtoisia ratkaisuja erityisesti harvaan asutulla maaseudulla.

Nykyisen voimassa olevan lain mukaan yleispalveluun kuuluvat kirjelähetykset on keräiltävä ja jaettava vähintään kerran päivässä viitenä arkipäivänä viikossa, arkipyhiä lukuun ottamatta. Poikkeuksista keräily- ja jakelutiheydessä säädetään postilain erikseen.

Oleellisen muutos aikaisempaan käytäntöön on postin jakelukertojen muuttaminen tapahtuvaksi vain kolme kertaa viikossa nykyisestä viidestä kerrasta. Muutos ei ole kannatettava ja toteutuessaan heikentää merkittävästi postin jakelun tiheyttä eikä ole siten asiakkaiden ja yritystoiminnan näkökulmasta kohtuullista. Muutosesityksessä on otettava huomioon myös ei lakisääteisten yleispalveluihin kuuluvien sanomalehtien jakelu, josta noin 20 prosenttia jaetaan päiväpostin mukana. Jakelutiheyden vähentäminen vaikuttaisi oleellisesti siten päiväpostin yhteydessä jaettaviin sanomalehtien jakeluun, erityisesti maakuntalehtien kohdalla ja maaseudulla. Postin keräily- ja jakelutiheys olisi säilytettävä ennallaan viitenä päivänä viikossa ja tasavertaisena kaikkialla Suomessa, myös harvaan asutulla maaseudulla.

Lakiesitys hidastaisi kirjeen kulkunopeutta oleellisesti. Ministeriön laki esityksessä kirje kulkisi perille 3 – 5 päivän sisällä. Tilanne hidastuu entisestään, jos asiakas on toimittanut kirjeen postilaatikkoon juuri sen jälkeen kun postinjakaja on postilaatikon jo ehtinyt tyhjentää. Tällöin postilaatikon tyhjennys olisi vasta kahden päivän päästä. Kun tähän lisätään vielä ehdotettu 3 – 5 päivän jakeluaika, pitkittyy postin kulku pahimmillaan jopa 7 arkipäivään. Käytännössä tämä on kohtuuttoman pitkä ja hidas jakeluaika ja vaikeuttaa myös hallinnon sekä yritysten toimintaedellytyksiä.

Nykyisen postilain mukaan kerrostalojen asuinhuoneistoihin jaettavat kirjelähetykset on kannettava huoneistokohtaisiin postiluukkuihin. Suunnitelmat luopua kerrostaloissa postin jakelusta asuntojen postiluukkuihin ja siirtymistä jakeluun joko porraskäytävissä tai talojen pihoilla sijaitseviin lokeroihin ei ole kannatettava. Syynä tähän ovat postilähetysten turvallisuus sekä muutoksesta asukkaille aiheutuvat kustannukset. Lokerojako aiheuttaa myös vanhuksille ja liikuntarajoitteisille tarpeetonta lisävaivaa. Myös sanomalehtien kannalta jakelu huoneistokohtaisiin postiluukkuihin on oleellista.

Liikennekaari kaartuu kohti karikkoa?

DSC_0160

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut ministeri Bernerin johdolla hallitusohjelman ja kevään valtiotalouden kehysriihen mukaisesti ns. Liikennekaaren suunnittelun. Liikennekaaren kantava ajatus on vähentää säätelyä ja lisätä yrittämisen mahdollisuuksia. Liikennekaari tähtää Suomen liikenteen digitalisoimiseen. Tämä tarkoittaa valtion koko liikenneverkoston uudistamista ja mm. teiden, vesiväylien, rautateiden ja muiden väylien yhtiöittämistä ja mm Valtiorautateiden pilkkomista osiin.

Suomessa on näköjään kaikki myynnissä. Kansallisomaisuutemme yksityistetään yhtiöittämällä. Jo aikaisemmin sähköverkkomme yksityistettiin kun valtion 51-prosenttisesti omistama Fortum myi sähkön siirtoverkot yksityiselle Carunalle. Uusi omistaja ilmoittikin nopeasti sähkön siirtohintoihin yksipuolisesti 30 prosentin korotuksia. Ja maa- ja metsätaloushallinto tuli lujaa perässä yhtiöittämällä Metsähallituksen hoitamaan osaa yhteisistä luonnonvaroistamme, valtion metsät. Ja lisää on luvassa.

Väylien ja erityisesti teiden rahoitus etsii uutta suuntaa. Voisiko teiden yhtiöittäminen olla tienpidon kannalta merkittävästi nykyistä halvempaa? Ero nykyiseen olisi siinä, että rahat kerättäisiin teiden ylläpitoon verojen sijaan käyttömaksuina. Itse tiemaksut eivät ole järin uusi ajatus. Sitähän ovat jo aikaisemmin esittäneet entinen liikenneministeri Merja Kyllönen ja Nokian entisen pääjohtajan Jorma Ollilan työryhmä.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaisesti, tiet ja väylät siirtyvät valtioyhtiön omistukseen vuonna 2018 ja autoilijat joutuvat maksamaan teiden käytöstä esim. kuukausi- tai vuosimaksua tai ajettujen kilometrien mukaan. Onnistuessaan uusi käytäntö voisi tuoda valtioyhtiön kassaan rahaa niin, että sitä on riittävästi teiden kunnostukseen ja ylläpitoon ja tieverkosto kukoistaa ja on kunnoltaan moninkertaisesti nykyistä parempi.

Kauhukuva on, että tiet ja väylät siirtyvät uudelle yhtiölle, mikä huolehtii valikoidusti toisista tieosuuksista paremmin kuin syrjempänä olevista. Vilkkaat, taajamien lähellä olevat väylät pidetään kunnossa, mutta ydinmaaseudulla ja erityisesti harvaan asutulla maaseudulla teiden kunnossapito ei kiinnosta ja ne annetaan rappeutua.

Raideliikenteen vapauttaminen kilpailulle on myös hallituksen yksi tavoitteista. Suunnitelmissa Valtionrautatiet pilkotaan osiin ja mm. vaunukalusto siirretään perustettavalle yhtiölle. Miksi näin? Kun kilpailu aukeaa, voi meillä olla englantilainen toimija hoitamassa rautatien henkilöliikennettä. Pieni ongelma on raideleveys, mikä eroaa Suomessa muusta Euroopasta. Ongelma ratkeaa sillä, että VR:n kalustoyhtiö vuokraa uudelle ulkomaiselle toimijalle tarvittavan vaunukaluston. Kun mikään ei riitä.

Nyt olisi sosiaalinen tilaisuus valtioneuvoston asettamalle Maaseutupolitiikan neuvostolle ja sen Maankäyttö ja infra -verkostolle astua esiin, vaikuttaa väylähankkeiden tuomiin ongelmiin maaseudulla ja laatia asiasta julkilausuma neuvoston käsittelyyn. Asettamiskirjeen mukaisesti neuvoston tehtävä on toimia poikkihallinnollisesti ja puuttua niihin kielteisiin ilmiöihin, mitkä jäävät sektorihallinnolta huomaamatta.

Lähikoulun kymmenhuonetaulu

Lähikoulujen turvaamisen kymmenhuonetaulu:

DSC_0043

  1. Valtion olisi otettava vastuun koko maan kattavan kouluverkon säilyttämisestä. Valtionosuusjärjestelmä tulee rakentaa siten, että kunnilla on sekä tarve että kyky säilyttää kouluverkko ja kehittää sitä alueellisesti kattavaksi. Tarvittaessa opetukseen osoitetut valtion varat olisi korvamerkittävä.
  1. On huolehdittava siitä, etteivät lapset eivät joudu käyttämään päivittäisiin koulumatkoihin aikaa yhtään yli lain salliman rajan. Laki määrää, että oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään 2,5 h ja lukuvuoden alkaessa 13 vuotta täyttäneen tai erityisopetusta saavan koulumatka saa kestää enintään 3 tuntia. Näissä rajoissa koulupäivälle kertyy jo kohtuuttomasti pituutta. Koska lakia nyt rikotaan, sen noudattamista tulee valvoa.
  1. Pienet oppimisympäristöt on tunnustettava laadullisesti tasavertaisiksi ja pienet ryhmäkoot tarvittaessa itseisarvoksi. Tutkimustuloksia pienten koulujen hyvistä oppimistuloksista, tiiviistä yhteistyöstä koulun ja kodin välillä, välittämisen ja huolehtimisen kulttuurista sekä sosiaalisten taitojen omaksumisesta erityisesti yhdysluokkaopetuksessa tulee käyttää koulujärjestelmää kehitettäessä. Yhteisöllisyyttä ja erilaisuuden hyväksymistä opitaan pienissä yksiköissä ja nimenomaan pienten koulujen yhdysluokissa. Yhdysluokkaopetuksen arvo muiden opetusmenetelmien joukossa tulee tiedostaa. Sitä pitää edelleen tutkia, kehittää ja siihen tulee kannustaa.
  1. Teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja uudenlaisia pedagogisia menetelmiä on hyödynnettävä, jotta oppivelvollisuuden suorittaminen voitaisiin taata myös erityisissä olosuhteissa. Valtion talousarvioon olisi palautettava pienten koulujen erityislisä.
  1. Myös pienten lukioiden asema olisi turvattava eikä valtionosuuden yksikköhinnan perusteita saa enää nykyisestä heikentää. Valtion tulee jatkaa pienten lukioiden oppimisympäristöjen kehittämisen tukemista mm. tieto- ja viestintätekniikan keinoin niin, että mahdollisuudet kilpailukykyiseen kurssitarjontaan turvataan.
  1. Pienten koulujen ylläpito-/lakkauttamispäätösten taustalla olevien laskelmien olisi aina oltava kokonaisuutta huomioivia, selkeästi tulkittavia ja avoimesti esillä, samoin seurausvaikutusten arvioinnin. Päättäjät ja virkamiehet on velvoitettava seurausvaikutusten arviointiin ja suunniteltujen säästöjen toteutumisen seurantaan.
  1. Valtio voisi myöntää erityistä kyläkouluavustusta epävakaassa tilanteessa oleville kouluille, koska pieniin kouluihin liittyvää oppimisen kulttuuria ei kannata hukata. Koulujen merkitys myös ympäristölleen on moniulotteinen eikä niiden arvoa voida rahassa mitata.
  1. Vanhemmilla ja asukkailla on oltava niin halutessaan oikeus jatkaa kyläkoulunsa toimintaa yksityiskouluna. Kunta on velvoitettava luovuttamaan tarpeettomaksi käynyt koulukiinteistö yksityiskoulun toiminnasta vastaavan johtokunnan hallintaan. Valtion on pidettävä huolta siitä, ettei opetuskäyttöön valtionavulla rakennettuja kiinteistöjä tarpeettomasti hävitetä.
  1. Otetaan käyttöön ns. kyläkoulutakuu, joka takaa kyläkoulun säilymisen, jos kylän yhdistykset ja toimijat ovat sitoutuneet kehittämään kylää tietyin panostuksin, esim. uutta asutusta hankkimalla.
  1. Valtion olisi aktiivisesti etsittävä ja edistettävä käytäntöjä ja toimintamalleja, joiden avulla kansalaisten halu kehittää omaa asuinseutuaan muuttuisi eri puolella maata toteutettavista yksinäisistä puolustustaisteluista dynaamiseksi ja tulevaisuusorientoituneeksi yhteiseksi asiaksi. Koulukysymyksen ratkaiseminen on tässä keskeisen tärkeää, sillä lähikoulu on tärkeä kansallinen osa Suomen koululaitosta.

Lähikoulutakuu

Suomi on menestynyt koulutuspolitiikkaa koskevissa kansainvälisissä vertailuissa ja esim. Pisa -tutkimuksissa ja kilpailukykytilastoissa olemme jatkuvasti kärjen tuntumassa. Tästä huolimatta mm. OECD kritisoi Suomea siitä, että tasa-arvo koulutuksessa ei toteudu. Maaseudun pienten koulujen asema on viime vuosina heikentynyt ja hallinto on puuttunut asiaan hitaasti.

Yhteiskunta on lyhytnäköisesti uhraamassa lasten hyvinvoinnin tehokkuudelle ja saman tien luovuttamassa osaajan manttelin toisille. Perusasteen koulutuksesta tinkiminen tulee Suomelle kalliiksi. Säästämiseen ei ole edes todellista tarvetta. OECD -tilastot kertovat, että koulutuskustannukset ovat Suomessa nytkin vain EU:n keskitasoa.

Julkisessa keskustelussa on ollut monia asioita, jotka tukevat pienten koulujen tarpeellisuutta luovuuden vahvistajana. Esillä on ollut halu ehkäistä syrjäytymistä painottamalla lasten ja nuorten oikeutta henkisesti ja fyysisesti turvalliseen kasvuympäristöön. Ihmisten yhdenvertaisuutta ja alueiden tasa-arvoa halutaan vahvistaa. Alueelliseksi vetovoimatekijäksi ymmärrettyä koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden verkostoja halutaan säilyttää. Luovan oppimisympäristön takaaminen koetaan tärkeäksi.

Hallinnollisen päätöksenteon ohjenuoraksi on otettava pienten koulujen aseman turvaaminen. Opetusministeriön erittäin vaikeasti tulkittavat valtionosuusuudistusta koskevat ohjeistukset eivät ole kohtuullisella perehtymisellä kansalaisten ymmärrettävissä. Kyläkoulujen lakkauttamisten taustalla olevat kannattavuuslaskelmat tehdään erittäin kapeasti. Kun lähtökohta on saavuttaa lyhytaikaisia kuntatalouden säästöjä, on päätöksenteko varsin näköalatonta. Suomalaisten kannattamia lähikouluja ei saa eikä tarvitse säästää hengiltä.

Myös aktiivinen asukashankinta voi tuoda ongelmiakin. Yksi on tyhjät lupaukset; kun lapsiperhe muuttopäätöksen ratkaisee houkuttimena käytetty lähikoulu, on vastuutonta lakkauttaa lähikoulu muutaman vuoden jälkeen muutosta. Siksi kuntien asukasmarkkinoinnissa olisi otettava käyttöön ns. kyläkoulutakuu. Tämä takaa kyläkoulun säilymisen, jos kylän yhdistykset ja toimijat ovat sitoutuneet kehittämään kylää tietyin panostuksin, esim. uutta asutusta hankkimalla.

Pienet oppimisympäristöt on tunnustettava laadullisesti tasavertaisiksi ja pienet ryhmäkoot tarvittaessa itseisarvoksi. Tutkimustuloksia pienten koulujen hyvistä oppimistuloksista, tiiviistä yhteistyöstä koulun ja kodin välillä, välittämisen ja huolehtimisen kulttuurista sekä sosiaalisten taitojen omaksumisesta kannattaa hyödyntää koulujärjestelmää kehitettäessä.  Luovuutta, yhteisöllisyyttä ja erilaisuuden hyväksymistä opitaan pienissä yksiköissä ja nimenomaan pienten koulujen yhdysluokissa.

Valtio voisi myöntää erityistä kyläkouluavustusta epävakaassa tilanteessa oleville kouluille, koska pieniin kouluihin liittyvää oppimisen kulttuuria ei kannata hukata. Koulujen merkitys myös ympäristölleen on moniulotteinen eikä niiden arvoa voida rahassa mitata. Vaihtoehdoille, erilaisille ja aidosti uusille ratkaisuille on luotava suotuisa kasvualusta ja reilusti elintilaa. Pienten koulujen puolustamiseen käytettävän luovan energian tulee vihdoin voida kanavoitua muille elämän alueille.

ristomatti.niemi@kylatoiminta.fi