Saaristoliikenne turvattava

dsc_0495

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee Liikenneviraston ja ELY-keskusten kanssa saariston liikennepalvelujen muuttamista ja ottanut erityistarkastelun kohteeksi saariston yhteysliikenteen. Suurin muutos koskee liikennemaksuja, joita alettaisiin periä nykyisen maksuttomuuden sijaan. Ministeriön taustamuistion näkemys on, ettei saariston kulkuyhteyksiä voida turvata ilman markkinaehtoisia palveluja. Uusia markkinaehtoisia liikennepalveluja ei ministeriön mukaan ole voinut kehittyä, koska saariston yhteysliikenne on maksutonta kaikille käyttäjille.

Ministeriö on toimittanut lausuntokierrokselle kaksi asetusta, joissa määritellään maksullisuutta. Maksut tulisivat voimaan hyvin nopealla aikataululla jo 1.4.2017 kokeilun ajaksi ja maksullisuus jatkuisi aina vuoden 2018 loppuun asti. Yhteysliikennettä käyttää kokeilualueen saariston runsaan 500 vakituisen asukkaan lisäksi lukuisa joukko vapaa-ajan asukkaita ja matkailijoita. Tällä hetkellä saariston yhteysliikenteen kustannus vuositasolla on 17,5 milj. euroa. Ministeriö arvioi, että maksullisuuteen siirtyminen alentaisi valtion kustannuksia arviolta 4 milj. euroa. Kustannussäästöjen toteutuminen on hyvin haasteellista, koska maksullisuuteen siirtyminen vähentää samanaikaisesti käyttäjien määrää.

On todettava, että asetusluonnosten muutokset ovat saariston liikenne- ja kuljetuspalveluiden saatavuuden kannalta merkittävät. Maksullisuuteen siirtyminen on laaja liikennepoliittinen periaateasia, se koskee useita eri hallinnonaloja, sitä olisi valmisteltava laaja-alaisesti ja poikkihallinnollisesti. Lisäksi valmistelussa olisi arvioitava muutosten maaseutuvaikutukset tarkasti.

Saaristolaki pyrkii turvaamaan saariston vakinaisille asukkaille maksuttomat tai kohtuuhintaiset ja tarpeelliset asumisen, toimeentulon hankkimiseen ja välttämättömien palvelujen hankintaan liittyvät liikenne- ja kuljetuspalvelut. Nyt esitetyt asetusmuutokset eivät ole linjassa saaristolain hengen kanssa. Saariston asukkailla ei aina ole mahdollisuutta hankkia yritysten tuottamia palveluja vaikeiden kulkuyhteyksien ja pitkien välimatkojen vuoksi, eivätkä markkinaehtoiset ratkaisut ole edes aina toimivia saaristoalueilla.

Hallitusohjelma on painottanut Suomen saariston matkailupotentiaalia ja samanaikaisesti suunnitellaan korkeita maksuja saaristossa liikkumiselle. On vaara, että nyt suunniteltu parin vuoden maksukokeilu tyhjentää saaristoalueet asukkaista niin, että lopputuloksena saariston tulevaisuus on hävitetty seuraaviksi 20 vuodeksi.

Maksullisuuden kohdalla on nyt otettu uudenlainen näkökulma yhteysaluksiin. Yhteysaluksien maksuttomuuden taustalla on se, että ne on rinnastettu tähän asti tiehen. Nyt näiden maksujen myötä rinnastus onkin joukko- ja muu liikenne. Tämä on iso periaatteellinen muutos. Samalla muutoksesta ja tulkinnasta voi tulla ennakkotapaus, mikä voi johtaa siihen, että myös muita samanaikaisesti maksuttomina olevia valtion tuottamia palveluja ruvetaankin kohtelemaan maksullisina. Tämä voi johtaa hallitsemattomaan tilanteeseen ja alueelliseen epätasa-arvoon.

Saariston ja harvaan asutun maaseudun näkökulmasta on oleellista, etteivät suunnitteilla olevat muutokset kohtuuttomasta heikennä saariston kuljetusyhteyksiä, työmatkaliikennettä ja saaristomatkailua ja näin vaikeuteta saaristoasumista ja sen yritystoimintaa. Maksullisuuteen siirtyminen ei maaseutuasumisen näkökulmasta ole kohtuullista eikä ymmärrettävää. Muutosesitysten toteutuessa, nämä vaikeuttaisivat liikkumista ja asiointia saaristossa merkittävästi.

On selvä tosiasia, että yhteysalukset ovat saaristossa pitkän aikaa vuotta ainoa mahdollinen kulkuväline. Esimerkiksi viime talvena Turun saaristossa oli peräti neljän kuukauden ajanjakso, jolloin saariin ei päässyt muulla kuin yhteysaluksella.

Luonnoksessa esitetyt kuljetusmaksut ovat korkeita, kun lähtötilanteena on tämän hetkinen yhteysalusten käytön maksuttomuus. Esimerkkejä luonnoksen maksutaulusta ovat: traktori 35 €, henkilöauto 35 €, raskas liikenne lähtömaksu 100 € + 5 € tn ja kuorma-auto alle 10 m 100 €, sekä henkilökuljetusmaksu aikuiselle 10 – 15 €. Kustannusvaikutuksia voidaan kuvailla seuraavan esimerkin kautta: Jos Rymättylän ulkosaaristossa asuva nelihenkisen perheen molemmat vanhemmat käyvät mantereella päivätöissä ja lapset ovat päiväkodissa, on perheen yhteenlaskettu päivittäinen kuljetusmaksu 110 euroa, eli lähes 2500 euroa kuukaudessa. Tämä ei ole muistiossa mainittu kohtuullinen kuljetusmaksu, vaan toteutuessaan estäisi käytännössä täydellisesti mahdollisuuden käydä töissä saaristosta käsin.

Perusperiaatteena on oltava saariston yhteysliikenteen maksuttomuus niin vakituisille asukkaille kuin vapaa-ajanasukkaille. Saariston yhteysliikenne on luonteeltaan sellainen peruspalvelu, jonka yhteiskunnan tulisi taata maksuttomasti ja riittävän tiheillä vuoroväleillä.

Risto Matti Niemi

Mainokset