Lähikoulun kymmenhuonetaulu

Lähikoulujen turvaamisen kymmenhuonetaulu:

DSC_0043

  1. Valtion olisi otettava vastuun koko maan kattavan kouluverkon säilyttämisestä. Valtionosuusjärjestelmä tulee rakentaa siten, että kunnilla on sekä tarve että kyky säilyttää kouluverkko ja kehittää sitä alueellisesti kattavaksi. Tarvittaessa opetukseen osoitetut valtion varat olisi korvamerkittävä.
  1. On huolehdittava siitä, etteivät lapset eivät joudu käyttämään päivittäisiin koulumatkoihin aikaa yhtään yli lain salliman rajan. Laki määrää, että oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään 2,5 h ja lukuvuoden alkaessa 13 vuotta täyttäneen tai erityisopetusta saavan koulumatka saa kestää enintään 3 tuntia. Näissä rajoissa koulupäivälle kertyy jo kohtuuttomasti pituutta. Koska lakia nyt rikotaan, sen noudattamista tulee valvoa.
  1. Pienet oppimisympäristöt on tunnustettava laadullisesti tasavertaisiksi ja pienet ryhmäkoot tarvittaessa itseisarvoksi. Tutkimustuloksia pienten koulujen hyvistä oppimistuloksista, tiiviistä yhteistyöstä koulun ja kodin välillä, välittämisen ja huolehtimisen kulttuurista sekä sosiaalisten taitojen omaksumisesta erityisesti yhdysluokkaopetuksessa tulee käyttää koulujärjestelmää kehitettäessä. Yhteisöllisyyttä ja erilaisuuden hyväksymistä opitaan pienissä yksiköissä ja nimenomaan pienten koulujen yhdysluokissa. Yhdysluokkaopetuksen arvo muiden opetusmenetelmien joukossa tulee tiedostaa. Sitä pitää edelleen tutkia, kehittää ja siihen tulee kannustaa.
  1. Teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja uudenlaisia pedagogisia menetelmiä on hyödynnettävä, jotta oppivelvollisuuden suorittaminen voitaisiin taata myös erityisissä olosuhteissa. Valtion talousarvioon olisi palautettava pienten koulujen erityislisä.
  1. Myös pienten lukioiden asema olisi turvattava eikä valtionosuuden yksikköhinnan perusteita saa enää nykyisestä heikentää. Valtion tulee jatkaa pienten lukioiden oppimisympäristöjen kehittämisen tukemista mm. tieto- ja viestintätekniikan keinoin niin, että mahdollisuudet kilpailukykyiseen kurssitarjontaan turvataan.
  1. Pienten koulujen ylläpito-/lakkauttamispäätösten taustalla olevien laskelmien olisi aina oltava kokonaisuutta huomioivia, selkeästi tulkittavia ja avoimesti esillä, samoin seurausvaikutusten arvioinnin. Päättäjät ja virkamiehet on velvoitettava seurausvaikutusten arviointiin ja suunniteltujen säästöjen toteutumisen seurantaan.
  1. Valtio voisi myöntää erityistä kyläkouluavustusta epävakaassa tilanteessa oleville kouluille, koska pieniin kouluihin liittyvää oppimisen kulttuuria ei kannata hukata. Koulujen merkitys myös ympäristölleen on moniulotteinen eikä niiden arvoa voida rahassa mitata.
  1. Vanhemmilla ja asukkailla on oltava niin halutessaan oikeus jatkaa kyläkoulunsa toimintaa yksityiskouluna. Kunta on velvoitettava luovuttamaan tarpeettomaksi käynyt koulukiinteistö yksityiskoulun toiminnasta vastaavan johtokunnan hallintaan. Valtion on pidettävä huolta siitä, ettei opetuskäyttöön valtionavulla rakennettuja kiinteistöjä tarpeettomasti hävitetä.
  1. Otetaan käyttöön ns. kyläkoulutakuu, joka takaa kyläkoulun säilymisen, jos kylän yhdistykset ja toimijat ovat sitoutuneet kehittämään kylää tietyin panostuksin, esim. uutta asutusta hankkimalla.
  1. Valtion olisi aktiivisesti etsittävä ja edistettävä käytäntöjä ja toimintamalleja, joiden avulla kansalaisten halu kehittää omaa asuinseutuaan muuttuisi eri puolella maata toteutettavista yksinäisistä puolustustaisteluista dynaamiseksi ja tulevaisuusorientoituneeksi yhteiseksi asiaksi. Koulukysymyksen ratkaiseminen on tässä keskeisen tärkeää, sillä lähikoulu on tärkeä kansallinen osa Suomen koululaitosta.
Mainokset