Liikennekaari kaartuu kohti karikkoa?

DSC_0160

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut ministeri Bernerin johdolla hallitusohjelman ja kevään valtiotalouden kehysriihen mukaisesti ns. Liikennekaaren suunnittelun. Liikennekaaren kantava ajatus on vähentää säätelyä ja lisätä yrittämisen mahdollisuuksia. Liikennekaari tähtää Suomen liikenteen digitalisoimiseen. Tämä tarkoittaa valtion koko liikenneverkoston uudistamista ja mm. teiden, vesiväylien, rautateiden ja muiden väylien yhtiöittämistä ja mm Valtiorautateiden pilkkomista osiin.

Suomessa on näköjään kaikki myynnissä. Kansallisomaisuutemme yksityistetään yhtiöittämällä. Jo aikaisemmin sähköverkkomme yksityistettiin kun valtion 51-prosenttisesti omistama Fortum myi sähkön siirtoverkot yksityiselle Carunalle. Uusi omistaja ilmoittikin nopeasti sähkön siirtohintoihin yksipuolisesti 30 prosentin korotuksia. Ja maa- ja metsätaloushallinto tuli lujaa perässä yhtiöittämällä Metsähallituksen hoitamaan osaa yhteisistä luonnonvaroistamme, valtion metsät. Ja lisää on luvassa.

Väylien ja erityisesti teiden rahoitus etsii uutta suuntaa. Voisiko teiden yhtiöittäminen olla tienpidon kannalta merkittävästi nykyistä halvempaa? Ero nykyiseen olisi siinä, että rahat kerättäisiin teiden ylläpitoon verojen sijaan käyttömaksuina. Itse tiemaksut eivät ole järin uusi ajatus. Sitähän ovat jo aikaisemmin esittäneet entinen liikenneministeri Merja Kyllönen ja Nokian entisen pääjohtajan Jorma Ollilan työryhmä.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaisesti, tiet ja väylät siirtyvät valtioyhtiön omistukseen vuonna 2018 ja autoilijat joutuvat maksamaan teiden käytöstä esim. kuukausi- tai vuosimaksua tai ajettujen kilometrien mukaan. Onnistuessaan uusi käytäntö voisi tuoda valtioyhtiön kassaan rahaa niin, että sitä on riittävästi teiden kunnostukseen ja ylläpitoon ja tieverkosto kukoistaa ja on kunnoltaan moninkertaisesti nykyistä parempi.

Kauhukuva on, että tiet ja väylät siirtyvät uudelle yhtiölle, mikä huolehtii valikoidusti toisista tieosuuksista paremmin kuin syrjempänä olevista. Vilkkaat, taajamien lähellä olevat väylät pidetään kunnossa, mutta ydinmaaseudulla ja erityisesti harvaan asutulla maaseudulla teiden kunnossapito ei kiinnosta ja ne annetaan rappeutua.

Raideliikenteen vapauttaminen kilpailulle on myös hallituksen yksi tavoitteista. Suunnitelmissa Valtionrautatiet pilkotaan osiin ja mm. vaunukalusto siirretään perustettavalle yhtiölle. Miksi näin? Kun kilpailu aukeaa, voi meillä olla englantilainen toimija hoitamassa rautatien henkilöliikennettä. Pieni ongelma on raideleveys, mikä eroaa Suomessa muusta Euroopasta. Ongelma ratkeaa sillä, että VR:n kalustoyhtiö vuokraa uudelle ulkomaiselle toimijalle tarvittavan vaunukaluston. Kun mikään ei riitä.

Nyt olisi sosiaalinen tilaisuus valtioneuvoston asettamalle Maaseutupolitiikan neuvostolle ja sen Maankäyttö ja infra -verkostolle astua esiin, vaikuttaa väylähankkeiden tuomiin ongelmiin maaseudulla ja laatia asiasta julkilausuma neuvoston käsittelyyn. Asettamiskirjeen mukaisesti neuvoston tehtävä on toimia poikkihallinnollisesti ja puuttua niihin kielteisiin ilmiöihin, mitkä jäävät sektorihallinnolta huomaamatta.

Mainokset

Lähikoulun kymmenhuonetaulu

Lähikoulujen turvaamisen kymmenhuonetaulu:

DSC_0043

  1. Valtion olisi otettava vastuun koko maan kattavan kouluverkon säilyttämisestä. Valtionosuusjärjestelmä tulee rakentaa siten, että kunnilla on sekä tarve että kyky säilyttää kouluverkko ja kehittää sitä alueellisesti kattavaksi. Tarvittaessa opetukseen osoitetut valtion varat olisi korvamerkittävä.
  1. On huolehdittava siitä, etteivät lapset eivät joudu käyttämään päivittäisiin koulumatkoihin aikaa yhtään yli lain salliman rajan. Laki määrää, että oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään 2,5 h ja lukuvuoden alkaessa 13 vuotta täyttäneen tai erityisopetusta saavan koulumatka saa kestää enintään 3 tuntia. Näissä rajoissa koulupäivälle kertyy jo kohtuuttomasti pituutta. Koska lakia nyt rikotaan, sen noudattamista tulee valvoa.
  1. Pienet oppimisympäristöt on tunnustettava laadullisesti tasavertaisiksi ja pienet ryhmäkoot tarvittaessa itseisarvoksi. Tutkimustuloksia pienten koulujen hyvistä oppimistuloksista, tiiviistä yhteistyöstä koulun ja kodin välillä, välittämisen ja huolehtimisen kulttuurista sekä sosiaalisten taitojen omaksumisesta erityisesti yhdysluokkaopetuksessa tulee käyttää koulujärjestelmää kehitettäessä. Yhteisöllisyyttä ja erilaisuuden hyväksymistä opitaan pienissä yksiköissä ja nimenomaan pienten koulujen yhdysluokissa. Yhdysluokkaopetuksen arvo muiden opetusmenetelmien joukossa tulee tiedostaa. Sitä pitää edelleen tutkia, kehittää ja siihen tulee kannustaa.
  1. Teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja uudenlaisia pedagogisia menetelmiä on hyödynnettävä, jotta oppivelvollisuuden suorittaminen voitaisiin taata myös erityisissä olosuhteissa. Valtion talousarvioon olisi palautettava pienten koulujen erityislisä.
  1. Myös pienten lukioiden asema olisi turvattava eikä valtionosuuden yksikköhinnan perusteita saa enää nykyisestä heikentää. Valtion tulee jatkaa pienten lukioiden oppimisympäristöjen kehittämisen tukemista mm. tieto- ja viestintätekniikan keinoin niin, että mahdollisuudet kilpailukykyiseen kurssitarjontaan turvataan.
  1. Pienten koulujen ylläpito-/lakkauttamispäätösten taustalla olevien laskelmien olisi aina oltava kokonaisuutta huomioivia, selkeästi tulkittavia ja avoimesti esillä, samoin seurausvaikutusten arvioinnin. Päättäjät ja virkamiehet on velvoitettava seurausvaikutusten arviointiin ja suunniteltujen säästöjen toteutumisen seurantaan.
  1. Valtio voisi myöntää erityistä kyläkouluavustusta epävakaassa tilanteessa oleville kouluille, koska pieniin kouluihin liittyvää oppimisen kulttuuria ei kannata hukata. Koulujen merkitys myös ympäristölleen on moniulotteinen eikä niiden arvoa voida rahassa mitata.
  1. Vanhemmilla ja asukkailla on oltava niin halutessaan oikeus jatkaa kyläkoulunsa toimintaa yksityiskouluna. Kunta on velvoitettava luovuttamaan tarpeettomaksi käynyt koulukiinteistö yksityiskoulun toiminnasta vastaavan johtokunnan hallintaan. Valtion on pidettävä huolta siitä, ettei opetuskäyttöön valtionavulla rakennettuja kiinteistöjä tarpeettomasti hävitetä.
  1. Otetaan käyttöön ns. kyläkoulutakuu, joka takaa kyläkoulun säilymisen, jos kylän yhdistykset ja toimijat ovat sitoutuneet kehittämään kylää tietyin panostuksin, esim. uutta asutusta hankkimalla.
  1. Valtion olisi aktiivisesti etsittävä ja edistettävä käytäntöjä ja toimintamalleja, joiden avulla kansalaisten halu kehittää omaa asuinseutuaan muuttuisi eri puolella maata toteutettavista yksinäisistä puolustustaisteluista dynaamiseksi ja tulevaisuusorientoituneeksi yhteiseksi asiaksi. Koulukysymyksen ratkaiseminen on tässä keskeisen tärkeää, sillä lähikoulu on tärkeä kansallinen osa Suomen koululaitosta.

Lähikoulutakuu

Suomi on menestynyt koulutuspolitiikkaa koskevissa kansainvälisissä vertailuissa ja esim. Pisa -tutkimuksissa ja kilpailukykytilastoissa olemme jatkuvasti kärjen tuntumassa. Tästä huolimatta mm. OECD kritisoi Suomea siitä, että tasa-arvo koulutuksessa ei toteudu. Maaseudun pienten koulujen asema on viime vuosina heikentynyt ja hallinto on puuttunut asiaan hitaasti.

Yhteiskunta on lyhytnäköisesti uhraamassa lasten hyvinvoinnin tehokkuudelle ja saman tien luovuttamassa osaajan manttelin toisille. Perusasteen koulutuksesta tinkiminen tulee Suomelle kalliiksi. Säästämiseen ei ole edes todellista tarvetta. OECD -tilastot kertovat, että koulutuskustannukset ovat Suomessa nytkin vain EU:n keskitasoa.

Julkisessa keskustelussa on ollut monia asioita, jotka tukevat pienten koulujen tarpeellisuutta luovuuden vahvistajana. Esillä on ollut halu ehkäistä syrjäytymistä painottamalla lasten ja nuorten oikeutta henkisesti ja fyysisesti turvalliseen kasvuympäristöön. Ihmisten yhdenvertaisuutta ja alueiden tasa-arvoa halutaan vahvistaa. Alueelliseksi vetovoimatekijäksi ymmärrettyä koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden verkostoja halutaan säilyttää. Luovan oppimisympäristön takaaminen koetaan tärkeäksi.

Hallinnollisen päätöksenteon ohjenuoraksi on otettava pienten koulujen aseman turvaaminen. Opetusministeriön erittäin vaikeasti tulkittavat valtionosuusuudistusta koskevat ohjeistukset eivät ole kohtuullisella perehtymisellä kansalaisten ymmärrettävissä. Kyläkoulujen lakkauttamisten taustalla olevat kannattavuuslaskelmat tehdään erittäin kapeasti. Kun lähtökohta on saavuttaa lyhytaikaisia kuntatalouden säästöjä, on päätöksenteko varsin näköalatonta. Suomalaisten kannattamia lähikouluja ei saa eikä tarvitse säästää hengiltä.

Myös aktiivinen asukashankinta voi tuoda ongelmiakin. Yksi on tyhjät lupaukset; kun lapsiperhe muuttopäätöksen ratkaisee houkuttimena käytetty lähikoulu, on vastuutonta lakkauttaa lähikoulu muutaman vuoden jälkeen muutosta. Siksi kuntien asukasmarkkinoinnissa olisi otettava käyttöön ns. kyläkoulutakuu. Tämä takaa kyläkoulun säilymisen, jos kylän yhdistykset ja toimijat ovat sitoutuneet kehittämään kylää tietyin panostuksin, esim. uutta asutusta hankkimalla.

Pienet oppimisympäristöt on tunnustettava laadullisesti tasavertaisiksi ja pienet ryhmäkoot tarvittaessa itseisarvoksi. Tutkimustuloksia pienten koulujen hyvistä oppimistuloksista, tiiviistä yhteistyöstä koulun ja kodin välillä, välittämisen ja huolehtimisen kulttuurista sekä sosiaalisten taitojen omaksumisesta kannattaa hyödyntää koulujärjestelmää kehitettäessä.  Luovuutta, yhteisöllisyyttä ja erilaisuuden hyväksymistä opitaan pienissä yksiköissä ja nimenomaan pienten koulujen yhdysluokissa.

Valtio voisi myöntää erityistä kyläkouluavustusta epävakaassa tilanteessa oleville kouluille, koska pieniin kouluihin liittyvää oppimisen kulttuuria ei kannata hukata. Koulujen merkitys myös ympäristölleen on moniulotteinen eikä niiden arvoa voida rahassa mitata. Vaihtoehdoille, erilaisille ja aidosti uusille ratkaisuille on luotava suotuisa kasvualusta ja reilusti elintilaa. Pienten koulujen puolustamiseen käytettävän luovan energian tulee vihdoin voida kanavoitua muille elämän alueille.

ristomatti.niemi@kylatoiminta.fi